• Telefoon: 036 549 0349
  • Email: info@windowplus.nl
  • Openingstijden: 10:00-17:00

Algemene voorwaarden

  • Home
  • /
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Window Plus B.V.

1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Window Plus B.V. en de opdrachtgever.

1.2.   Deze algemene voorwaarden betreffen voorwaarden in de zin van art. 6:231 e.v. BW. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken c.q. bedingen zijn voor Window Plus slechts bindend voor zover deze door haar schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

1.3.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtnemer: Window Plus B.V.

opdrachtgever: de wederpartij van Window Plus, zijnde een consument, een natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel een rechtspersoon.

overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht, dan wel aanneming van werk, dan wel enige andere overeenkomst, waarbij Window Plus zich verbindt om, tegen betaling, werkzaamheden, e.e.a. in de breedste zin van het woord, uit te voeren. Ook overeenkomsten waarin geen feitelijke werkzaamheden worden verricht worden hieronder begrepen.
Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst

2.1.   Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst komt tot stand via schriftelijke en/of elektronische bevestiging. Window Plus bevestigt de opdrachtgever de opdracht, waarna een bevestiging via de e-mail of via ondertekening van de opdracht vanuit de opdrachtgever volgt. In dit kader is ook het met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever aanvangen met de uitvoering van de opdracht een aanvaarding van de opdracht door opdrachtgever.

2.2.   Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen, e.e.a. na aanbod en aanvaarding door zowel Window Plus als de opdrachtgever. In dit kader is ook het met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever aanvangen met de uitvoering van de opdracht een aanvaarding van de opdracht door opdrachtgever.

2.3.   Aanbiedingen en offertes welke strekken tot het aangaan van een overeenkomst en aanvullingen daarop of wijzigingen daarvan worden eerst door schriftelijke of elektronische bevestiging door Window Plus bindend. In geval de offerte of aanbieding vanuit Window Plus een concreet aanbod tot het aangaan van een overeenkomst inhoudt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch akkoord gaat met de offerte of aanbieding.

2.4.   Window Plus is bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

2.5.   Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen. In geval van opzegging wordt toepassing gegeven aan artikel 7:764 BW.

2.6.   Window Plus kan de overeenkomst opzeggen in geval van gewichtige redenen.

2.7.   Ontbinding van deze overeenkomst door opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ontbinding van een overeenkomst door een persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan slechts geschieden nadat de opdrachtgever Window Plus een ingebrekestelling gezonden heeft, welke door Window Plus moet zijn ontvangen waarin een redelijke termijn voor nakoming gesteld is.

2.8.   In geval opdrachtgever in staat van faillissement of in (voorlopige) surseance van betaling terechtkomt, dan wel wanneer sprake is van een situatie waarin opdrachtgever niet langer zelfstandig over zijn vermogen kan beschikken c.q. handelingsonbekwaam wordt, wordt deze overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Financieringsvoorbehoud

3.1.   In geval tussen partijen wordt overeengekomen dat de overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dan wel de ontbindende voorwaarde, dat de financiering ten aanzien van de totaalprijs (lees: de overeengekomen prijs voor het doen uitvoeren van de overeenkomst door Window Plus) door de opdrachtgever kan worden afgesloten, ontstaan voor de opdrachtgever de navolgende verplichtingen c.q. bestaan de navolgende voorwaarden:
1) Opdrachtgever is verplicht zich ter zake de financiering tot drie kredietverstrekkers in de zin van de Wet op het consumentenkrediet te wenden met het verzoek tot het aangaan van een overeenkomst van geldlening ten minste ter grootte van de in de overeenkomst opgenomen totaalprijs van de betreffende opdracht;

2) Het financieringsvoorbehoud (de voorwaarde) bestaat voor de duur van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de ondertekening van de overeenkomst tussen partijen, tenzij tussen partijen een langere of kortere termijn schriftelijk wordt overeengekomen;

3) Teneinde het financieringsvoorbehoud jegens Window Plus te kunnen inroepen dient opdrachtgever ten minste te overleggen drie schriftelijke afwijzingen van kredietverstrekker(s). Wanneer uit die afwijzingen voortvloeit dat zich een situatie voordoet die financiering blokkeert, zal aan de ontbindende c.q. opschortende voorwaarde zijn voldaan en zal de overeenkomt geacht te zijn geannuleerd op grond van de ontbindende c.q. opschortende voorwaarde.

4) Wordt niet aan artikel 3 onder 3) voldaan, dan zal de opschortende c.q. ontbindende voorwaarde komen te vervallen en zal vanaf de 30e dag na ondertekening van de overeenkomst sprake zijn van een tot stand gekomen overeenkomst. Uitdrukkelijk heeft alsdan evenwel te gelden dat de afwijzingen van de kredietverstrekkers alsdan niet langer als opschortende c.q. ontbindende voorwaarde voor het annuleren van de overeenkomst kunnen worden benut door opdrachtgever.
5) Uitdrukkelijk heeft te gelden dat het financieringsvoorbehoud niet inhoudt dat sprake is van een vrijblijvende overeenkomst. De overeenkomst kan slechts worden geannuleerd als sprake is van een situatie die het inroepen van het financieringsvoorbehoud rechtvaardigt, e.e.a. als omschreven in deze voorwaarden.
6) Gebruiker vangt aan met de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht op het moment dat volstrekte duidelijkheid bestaat omtrent de financiering, dan wel vanaf het moment dat de opschortende c.q. ontbindende voorwaarde niet langer kan worden ingeroepen door de opdrachtgever.

 

Overmacht

6.1.   Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Window Plus onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: ziekte van personeel benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden, verkeershinder, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen op het bedrijf van Window Plus of dat van door haar ingeschakelde derden.

6.2.   Bij overmacht heeft Window Plus – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overeenkomst te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Window Plus in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid

7.1.   Window Plus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade anders dan omschreven in deze algemene voorwaarden.

7.2.   In geval van overmacht zoals beschreven in artikel 6 is Window Plus niet aansprakelijk.

7.3.   Window Plus is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheid van derden, e.e.a. voor zover deze derden niet door Window Plus bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

7.4.   In geval tijdens de uitvoering van de overeenkomst schade ontstaat waarvoor Window Plus in rechte aansprakelijk wordt gehouden, is Window Plus slechts aansprakelijk voor directe schade, d.w.z. vergoeding van de bedragen die het directe gevolg zijn van het schadeveroorzakende feit waarvoor Window Plus alsdan aansprakelijk is. Iedere aansprakelijkheid van Window Plus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade. Het bedrag van de schadevergoeding is in ieder geval, ongeacht de grondslag van de vordering, beperkt tot het bedrag dat door de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. In geval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Window Plus, anders dan vanwege niet-tijdige premiebetaling, niet uitkeert, is de maximale gecumuleerde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van de in overeenkomst opgenomen prijs en tot 10% daarvan per afzonderlijk schadegeval. Dit artikellid vindt geen toepassing voor zover de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Window Plus.

7.5.   Opdrachtgever vrijwaart Window Plus voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten of diensten van Window Plus.

7.6.   Window Plus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor werkzaamheden die op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn uitgevoerd of doorgevoerd. Op uitdrukkelijk verzoek houdt in dat wordt afgeweken van de adviezen/instructies die Window Plus de opdrachtgever gegeven heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.

7.7.   Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Window Plus zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.8.   Window Plus verstrekt garanties overeenkomstig de garantie die de leverancier van de materialen aan Window Plus verstrekt. Op hang- en sluitwerk geldt een garantietermijn van maximaal 2 jaar. Geen garantie wordt verstrekt voor zover blijkt dat opdrachtgever de materialen niet heeft gebruikt overeenkomstig haar bestemming en/of wanneer de schade het gevolg is van ondeugdelijke onderhoud van de materialen dan wel andere schuld aan de zijde van de opdrachtgever.

7.9.   De garantietermijn vangt aan op de dag van oplevering als bedoeld in artikel 9 en loopt door zolang als is overeengekomen, e.e.a. met inachtneming van artikel 7.11 van deze algemene voorwaarden.

7.10. Voor zover de leverancier van materialen als bedoeld in artikel 7.8. in staat van faillissement komt te verkeren en zijn garantieverplichtingen jegens Window Plus niet kan nakomen, zal ook Window Plus niet gehouden zijn jegens de opdrachtgever de garantieverplichtingen over te nemen.

 

Betalingsvoorwaarden

8.1.   Betaling van de door Window Plus gefactureerde bedragen dient, zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden uiterlijk op de vervaldatum die is opgenomen op de factuur. Verrekening en/of opschorting door de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2.   Window Plus factureert de overeengekomen totaalprijs aan de opdrachtgever. In geval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient de opdrachtgever 90% van de overeengekomen totaalprijs op de dag van de aanvang van de werkzaamheden aan Window Plus te hebben voldaan. De resterende 10% dient te worden voldaan binnen 72 uur na overhandiging van het opleverrapport als bedoeld in artikel 9.7.

8.3.   In geval de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf dient 50% van de totaalprijs van de overeenkomst te worden voldaan op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. De resterende 50% dient te worden voldaan voorafgaand doch uiterlijk op het moment van levering.

8.4.   De in artikel 8.1. bedoelde betalingstermijn betreft een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW. Vanaf de dag nadat de betalingstermijn verstreken is verkeert opdrachtgever derhalve in verzuim en is hij, naast de hoofdsom, eveneens verschuldigd de wettelijke rente, incassokosten en gerechtelijke kosten.

8.5.   De incassokosten bedragen 15% van het achterstallige factuur-bedrag, met een minimum van €  40,00. De wettelijke rente wordt berekend krachtens de maatstaf als bedoeld in art. 6:119a BW.

8.6.   In geval sprake is opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon, derhalve niet handelende onder enig beroep of bedrijf, dan wordt voor de berekening en verschuldigdheid incassokosten en rente aansluiting worden gezocht bij artikel 6:96, 6:119 BW en het Besluit voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Oplevering en opneming

9.1.   Een redelijke termijn voorafgaand aan de dag waarop de opdracht naar het oordeel van Window Plus voltooid zal zijn, nodigt Window Plus de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch uit om tot opneming van het werk over te gaan.

9.2.   De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de dag van de schriftelijke of elektronische uitnodiging als omschreven in artikel 9.1.

9.3.   De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van (medewerkers van) Window Plus en strekt ertoe te constateren of Window Plus aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

9.4.   Nadat het werk is opgenomen wordt door de opdrachtgever binnen een termijn van vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld of het werk wordt goedgekeurd. In dit kader verstrekt Window Plus opdrachtgever een opleverrapport. Op dit opleverrapport kan de opdrachtgever opnemen welke werkzaamheden naar zijn oordeel nog dienen te worden uitgevoerd, dan wel dient op het opleverrapport te worden aangegeven dat het werk voor akkoord is bevonden. Een afkeuring dient gemotiveerd en derhalve met redenen omkleed te zijn.

9.5.   Wordt het opleverrapport niet binnen vijf dagen na opneming goedgekeurd of afgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn opgeleverd conform de overeenkomst. Hetzelfde heeft te gelden wanneer het werk in gebruik wordt genomen door de klant na het moment van opnemen. Wordt een gedeelte van het werk in gebruik genomen, dan wordt dat gedeelte als akkoord te zijn aanvaard. In dit kader wordt vooreerst een rappel aan opdrachtgever gezonden, met het verzoek binnen vijf dagen na de dag van het rappel alsnog tot invulling van het oplever-rapport over te gaan.

9.6.   De bepalingen 9.1. t/m 9.5. hebben overeenkomstige toepassing in geval sprake is van een heropneming.

9.7.   Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd in de zin der wet vanaf het moment dat het opleverrapport door Window Plus aan de opdrachtgever is overhandigd, dan wel toegezonden en bij de opdrachtgever is ontvangen.
Meerwerk/minderwerk

10.1. In geval de overeenkomst tijdens de uitvoering wordt gewijzigd, vindt berekening van meer- of minderwerk plaats. Van een dergelijke verrekening is sprake wanneer:

  1. a) stelposten wijzigen (onder stelposten worden begrepen de aanschaf en verwerking van bouwmaterialen, alsmede arbeidsuren die op het moment van aanvang van de overeenkomst nog nader dienen te worden bepaald).
  2. b) sprake is van wijzigingen van de door Window Plus uit te voeren werkzaamheden c.q. te leveren zaken in het kader van een opdracht.
    c) in geval verrekenbare hoeveelheden wijzigen.
  3. d) in geval opdrachtgever een grond heeft gegeven voor opschorting van de verplichtingen die op Window Plus rusten en als gevolg daarvan meerwerk verricht dient te worden.

10.2. Meerwerk wordt direct nadat opdrachtgever daartoe opdracht geeft separaat gefactureerd. De totaalprijs voor het meerwerk dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

10.3. Minderwerk wordt na afronding van de opdracht door Window Plus aan opdrachtgever verantwoord en afgewikkeld.

 

Eigendomsvoorbehoud

11.1. Levering van materialen/producten geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. Dit eigendomsvoorbehoud komt te vervallen op het moment dat de opdrachtgever de gehele aanneemsom, inclusief de kosten voor eventueel meerwerk, aan Window Plus heeft voldaan.

11.2. Op het moment dat Window Plus het eigendomsvoorbehoud inroept, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, ongeacht het recht van Window Plus om schadevergoeding te vorderen.

11.3. Opdrachtgever verwittigt Window Plus onverwijld op het moment dat derden rechten geldend wensen te maken c.q. wensten te effectueren op goederen waarop Window Plus zich een eigendomsrecht heeft voorbehouden.

11.4. Het is opdrachtgever verboden om ten behoeve van derden zekerheidsrechten te vestigen op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van Window Plus rust, tenzij Window Plus hiervoor schriftelijke toestemming verleent.
Uitvoering opdracht

12.1. In de uitvoering van de overeenkomst zal Window Plus handelen als redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot.

12.2. Bouwmaterialen die door Window Plus worden gebruikt zullen

 

voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.

12.3. Wanneer op verzoek van de opdrachtgever andere bouwmaterialen worden gebruikt dan die door Window Plus worden geadviseerd, komt de kwaliteit van die materialen voor risico van de opdrachtgever. Window Plus zal met opdrachtgever in overleg treden voor zover materialen naar zijn oordeel niet voor de juiste uitvoering van de overeenkomst bruikbaar zijn.

12.4. Wanneer Window Plus voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden materialen aanschaft op verzoek van de opdrachtgever, dan zal Window Plus deze materialen krachtens bemiddeling voor de opdrachtgever verwerven.

 

Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Window Plus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen tussen partijen die uit enige overeenkomst voortvloeien zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake absolute en relatief bevoegde Nederlandse rechter.

13.3. Indien krachtens gerechtelijke uitspraak één of meerdere artikelen van deze voorwaarden worden vernietigd of anderszins buiten toepassing worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen op te nemen, welke de nietige/vernietigde zullen vervangen.

13.4. In geval sprake is van strijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

13.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De opdrachtnemer zal dan in overleg met opdrachtgever treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.